INÉ ZARIADENIA

TELEKOMUNIKÁCIE


Indukčná súprava TS1

Indukčná súprava TS 1 je určená na vyhľadávanie vedení, predovšetkým telefónnych vedení v telefónnych rozvádzačoch a rozvodných krabiciach. Vzhľadom na spôsob funkcie – detekcia signálu na indukčnom princípe, nie je nutný dotyk hrotu sondy s vyhľadávaným vedením, ale stačí priblíženie k vodiču vo vzdialenosti 0,5-5cm / v závislosti od vzdialenosti, útlmu na vedení atd./

Súprava je dobrým pomocníkom napr. aj pri inštalácii štruktúrovaných kábeláží na vyhľadanie potrebného kábla pri zapájaní do dátového rozvádzača.

Dĺžka meranej trasy môže byť v závislosti od parametrov vedenia až do niekoľko sto metrov.

Indukčná súprava TS 1 sa skladá z generátora a indukčnej sondy. Generátor má okrem výstupu testovacieho signálu / telefónny konektor RJ11 a krokosvorky/ aj funkciu skratovej skúšačky s LED diódou. Táto umožňuje po skratovaní vyhľadaného páru na vzdialenom konci overiť, či je vedenie skutočne v skrate, t.j. či detekovaný signál nebol len presluch na vedení.LAN tester

LAN tester je určený na overenie správnosti zapojenia UTP/FTP kábeláže. Skladá sa z dvoch častí, Master a Slave. Obidve sú vybavené 9 LED diódami pre 8 signálnych vodičov a zem.

Tester po zapojení v jednotlivých krokoch overuje správnosť zapojenia vodičov / časť Master rozsvecuje postupne LED 1-9, na časti SLAVE sa sleduje, či dochádza k postupnému rozsvecovaniu LED/.

Pozorovaním indikácie na časti SLAVE možno získať informáciu o nezapojenom vodiči /v postupnosti je niektorá LED vynechaná/, prekrížení vodičov /poradie rozsvecovania LED nie je 1-9, ale iné/ a o skrate medzi vodičmi / v niektorom intervale svieti viac ako jedna LED/.

Z indikácie je presne vidieť, ktoré žily sú zapojené nesprávne.Skúšobný telefón

Skúšobný telefón /kazeta/ je určený pre technikov vykonávajúcich servis telefónnych ústrední a telefónnych kábeláží. Je to tlačidlový telefón s číselnicou umiestnenou na vnútornej strane slúchadla. Výhodou tohto usporiadania je, že pracovník môže vytáčať telefónne číslo a zároveň počúvať signál zo slúchadla / Na rozdiel od niektorých ázijských výrobkov, ktoré sú menej robustné, ale za cenu toho, že majú číselnicu na vonkajšej strane slúchadla, čo prakticky znemožňuje uvedený spôsob používania./

Telefón má možnosť prepínať typ voľby medzi impulznou a tónovou, má možnosť indikovať polaritu napájania linky a 16kHz impulzy.

Dokáže pracovať aj v režime slúchadlo, ktorý umožňuje dorozumievať sa dvom technikom na opačných koncoch vedenia odpojeného od ústredne.


Patchsee

Patchsee je značka patch káblov, ktoré umožňujú inteligentné vyhľadanie druhého konca kábla v preplnených dátových rozvádzačoch. Káble majú v izolácii zatavené optické vlákna, ktoré sú ukončené na zadnej strane konektorov. Pre vyhľadanie kábla sa konektor osvetlí špeciálne prispôsobenou lampičkou červeným svetlom. Jednoducho letmým pohľadom na dátový rozvádzač je možné nájsť druhý koniec.

Nespornou výhodou týchto káblov je aj ich cena, ktorá je veľmi blízka iným káblom štandardnej kvality.

© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009